Ekonomik Gelişmede Tarımın Rolü

tarafından
1354
Ekonomik Gelişmede Tarımın Rolü

21. Yüzyıl modern dünyasının ciddi sorunlarından olan kalkınma, başta gelişmiş ülkeler olmak üzere, bütün ulusların üzerinde durduğu insani bir sorundur. Gelişmişliğin önemli göstergelerinden olan kalkınma, gerek sosyo-ekonomik gerekse sosyo-kültürel açıdan bütün toplumları yakından ilgilendiren çok boyutlu bir konudur. Dünyanın dört bir yanında, bütün toplumlar ve devletlerin ilerleme kaydetmesi için en çok da ekonomik açıdan kalkınmak ve büyümek zorundadırlar. ABD, İngiltere ve AB gibi gelişmiş ülkelere baktığımızda, gelişmelerindeki temel amaçlardan olan ekonomik kalkınma ve büyümeyi, sürdürülebilir insani gelişme için en öncelikli ihtiyaçlar arasında kabul görmüşlerdir. Ekonomik gelişmeyi; sosyal, ekonomik, kültürel, çevresel ve insani konular etkilemekle birlikte, tarım da stratejik bir rol oynamaktadır. İnsanın tarihi kadar eski olan tarım, insanların doğası ve yaşamı gereği beslenme ihtiyacını karşılamaktadır. İnsanlar beslenmekle hayatını uzun yıllara kadar devam etmesinde, tarımın sayesinde olduğunu bilmekteyiz. İnsanlar ve bir çok canlı için bu denli önemli olan tarım, ekonomik gelişmede büyük önem taşımaktadır. Gelişmiş ülkelerin ekonomisine, tarımsal üretim ve verimliliğin yaptığı katkıyla, tarım sektörünün rolünü daha da önemli hale getirmiştir. Tarım sektörü, bir ülkenin ekonomik gelişme sürecinde stratejik bir rol oynamaktadır.

Tarım, gelişmiş ülkelerin ekonomik kalkınma ve refahına çok önemli katkılar yapmış ve gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerin ekonomik gelişimindeki rolü, hayati önem taşımaktadır. ABD ve Japonya gibi ülkeler tarımsal kalkınma sayesinde, sanayileşme sürecinde büyük ilerlemeler kaydetmiş durumdadırlar. Sanayileşmenin yoğun olduğu bu gelişmiş ülkelerde kişi başına düşen gelir ve yaşam standartları yüksektir. Tarımsal gelişmelerle birlikte, endüstriyel gelişmelerde olur. Tarımsal ve endüstriyel gelişmelerle, girdi ve çıktılarla birbirine yapacakları karşılıklı desteklenmelerle, ekonomik gelişmeye daha da katkı sağlayacaktır. Tarım sektörü, insanoğlunun temel besin maddelerini ve sanayileşme için hammadde sağlayan bütün dünya ülkelerinde ekonomik gelişmişliğin belkemiğidir.

Tarım, ekonomik kalkınmaya şu şekilde katkıda bulunabilir:

 1. Ekonominin tarım dışı sektörlerine gıda ve hammadde temin eder,
 2. Tarım dışı sektörlerde üretilen mallar için arz ve talep yaratır
 3. Tarım dışı sektöre yatırılacak tasarruf ve vergiler biçiminde yatırım fazlası sağlar.
 4. Tarım ürünlerinin ihracatı yoluyla değerli dövizler kazanır.
 5. Eğitimsiz, geri ve vasıfsız işgücüne istihdam sağlar.

Tarım sektörü, bir ülkenin ekonomik gelişme(development) sürecinde stratejik bir rol oynamakta olup insanların besin maddelerini ve endüstrileşme için hammadde sağlayan ekonominin belkemiğidir.

Ekonomik gelişme için bu denli önemli olan tarımın rolünü şu şekilde sınıflandırabiliriz:

 • İnsanoğlunun temel besin maddelerini ve sanayi için hammadde sağlaması
 • Ulusal gelire büyük ölçüde katkıda bulunması
 • Tarımsal ürün ihracatının artırılması
 • Tarım ve tarım dışı sektörlere işgücü sağlaması
 • Ekonomik kriz dönemlerinde besin maddesi olarak büyük yarar sağlaması
 • Arz ve talep yaratması
 • Uluslar ve toplumlar için sermaye oluşumuna katkı sağlaması
 • Kırsal halk için büyük istihdam olanakları yaratması
 • Kırsal refahın iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik katkıda bulunması
 • Kır ve kent arasındaki eşitsizliği azaltmaya yönelik fayda sağlaması

Yukarıda belirtilen açıklamalarda da görüldüğü üzere Tarım bütün ülkelerin ve toplumların hem beslenme kaynağını, hem de ekonomik gelişimini çok yakından ilgilendiren bir zorunluluk olduğunu söyleyebiliriz.

“Doğada kaynaklar kıt, nüfus fazla, üretim az, tüketim çok, ihtiyaçlar sınırsız, gıdalar yetersiz…” bunun içindir ki tarım hayati bir öneme sahiptir!