Kırsal Kalkınma İçin Yapılabilecek Faaliyetler ve Uygulamada Temel İlkeler

tarafından
7199
Kırsal Kalkınma İçin Yapılabilecek Faaliyetler ve Uygulamada Temel İlkeler

Kırsal alanda yaşanabilir bir ortam hazırlamak ve bu ortamın oluşacak yeni gereksinimlere göresürekliliğini sağlamak, dolayısıyla kır ve kent yaşam standartları arasındaki farklılıkları en aza indirmeamacını taşıyan kırsal kalkınma faaliyetlerinin uygulanmasında bazı etkinliklerin gündeme gelmesigereklidir. Bu etkinlikler şu başlıklar altında toplanabilir:

Bireysel gelirlerin artırılması: Bireylerin gelirlerinin artırılması ya mevcut olanaklar çerçevesinde planlama ve organizasyonun ya da yeni üretim tekniklerinin geliştirilmesi ile olabilir. Her ülkenin veyatoplumun kendine özgü nitelikleri olması nedeniyle mevcut koşullar iyi analiz edilerek bir yandanmevcut üretim tekniklerinin iyileştirilmesi yapılırken diğer yandan yeni gelir kaynaklarıaraştırmalarının da yapılması gerekir. Gelişmekte olan ülkelerde yeni kaynakların bulunması göreliolarak zor olacağından, öncelikle mevcut olanakların iyileştirilmesi öncelikli olabilir.

Yaşam düzeyinin yükseltilmesi: Genellikle kırsal alanlar sosyal hizmetler ve aktiviteler bakımındankentlere oranla daha geri durumdadır. Bireysel gelirlerin artırılması yanında sosyal çevre koşullarınıniyileştirilmesi kırsal alanda yaşayan nüfus için mutlaka gereklidir. Yaşam düzeyi ve konforu nüfusun kırsal alanda kalması için oldukça önemlidir.

Kırsal alanda örgütlenmenin sağlanması: Tarımın evrensel ve kurumsal özellikleri nedeniyle örgütlenmesi kaçınılmaz bir zorunluluktur. Burada özen gösterilmesi gereken nokta, kırsal toplumunsosyo-ekonomik yapısına uygun bir örgütlenme modelinin geliştirilmesinin gerekliliğidir. Kırsal alandakalkınma amacı ile kurulacak örgüt, yalnızca ekonomik girişimlerle sınırlı kalmamalı, kırsal toplumungereksinmelerinin bilincine ulaşma, birlikte davranma, dayanışmayı geliştirme, demokratikkatılımcılığı yaşama geçirme rollerini yüklenmelidir.

Küçük ölçekli endüstri merkezleri kurulması: Büyük ölçekli endüstri işletmelerinin daha çokkentsel alanları tercih etmeleri ulaşım ve pazar olanakları nedeniyle ekonomik olabilir. Ancak bukuruluşların gereksinim duydukları işgücü büyük ölçüde kırsal alandan karşılanmaktadır. Bu durumkırsal alandan kente göçü beraberinde getirebilir. Kırsal alanlarda kurulacak olan küçük sanayikuruluşları büyük sanayi işletmeleri için gerekli olan bazı parçaları üretebilirlerse kırsal alandakinüfusa istihdam olanakları sağlanabilir ve kırsal alanların boşalması önlenebilir. Bu yolla kırsal nüfusarta kalan zamanlarında yine tarımla uğraşabilirler. Buna ilave olarak küçük ölçekli endüstriişletmelerinin kırsal alanların sosyal gelişmesine katkı sağlamaları da sağlanabilir.

Kırsal kalkınma çalışmaları basit ve kolay bir iş değildir. İçerdiği sosyal, ekonomik ve fiziki sorunlarınedeni ile her aşamanın nasıl, kiminle ve ne zaman yapılacağı önceden saptanmalıdır. Kaynakların nelere yeteceği veya mevcut kaynaklardan rasyonel biçimde yararlanma olanakları planlama sürecinde ortaya konmalıdır.

Bu nedenle kırsal kalkınma stratejileri belirlenirken kırsal yaşamın ekonomik, geleneksel,psikolojik ve yöresel yapılarını göz ardı edilmemelidir. Kırsal kalkınma planları hazırlanırken aşağıdaki ilkeler göz önüne alınmalıdır:

• Kırsal kalkınma çalışmaları ulusal kalkınma planları ile uyumlu olmalıdır.
• Kırsal kalkınma planının amaçları saptanırken katılımcılık esas alınmalıdır.
• Planlamaya etki edebilecek tüm etmenler araştırılmalıdır.
• Kırsal kalkınma planlarını hayata geçirilirken kullanılacak yöntemler için kapsamlı bir hazırlık yapılmalıdır.
• Planların uygulanma sürecinde başarı derecesi ölçülmeli ve gerektiğinde planlama sürecinde değişiklikler yapılmalıdır.
• Planlama çalışmalarının her aşamasında şeffaflık sağlanmalıdır.
• Planlama çalışmalarının hazırlanması ve uygulanmasında işbirliği esas alınmalıdır. Bu işbirliği sadece üst düzey yöneticiler arasında değil, görev alacak en küçük birimlerde bile sürekli olmalıdır.